Konkurs: wygraj darmowy rok treningów z Football Kids

Konkurs: wygraj darmowy rok treningów z Football Kids

⚽⚽ KONKURS NA INSTAGRAM ⚽⚽

Zapraszamy Was na super rozdanie 🎉

 

DO WYGRANIA:

I miejsce – darmowy ROK zajęć sportowych‼️(do 06.2022)

II miejsce – darmowe zajęcia sportowe do grudnia 2021❗

III miejsce – 1 miesiąc darmowych zajęć sportowych❕

 

Co należy zrobić by wziąć udział w tym konkursie i mieć szanse na wygraną? 😀

 

 1. Stworzyć na swoim PUBLICZNYM profilu post, który będzie zdjęciem o temacie ZABAWA Z PIŁKĄ. Liczy się kreatywność 🤩 Na zdjęciu powinno być dziecko, które uczęszcza lub chce uczęszczać na nasze treningi w wieku 2-7 lat 🙋🏼‍♂️

 

 1. Post podpisać hasztagiem #konkursfootballkids

 

 1. Oznaczyć w poście nasz profil @football_kids_com
 2. Obserwować na Instagramie profil @football_kids_com

 

Konkurs trwa do 19.09.2021 do godziny 23:59. O tym kto zwyciężył, powiadomimy na naszym profilu w relacji do 22.09.2021, a ze zwycięzcami skontaktujemy się tez w wiadomości prywatnej.

 

 1. Jesteśmy szkółką ogólnopolską, ale pamiętajcie, by sprawdzić wcześniej gdzie znajdują się nasze lokalizacje 😉😀

 

Pełny regulamin konkursu:

 

 

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą ”WYGRAJ DARMOWY ROK TRENINGÓW Z FOOTBALLKIDS

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest FOOTBALL KIDS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowolipki 6/34 00-153 Warszawa identyfikującą się numerem NIP 525-259-32-55 , KRS 0000520750, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.09.2021 r. godz. 8:00, a kończy się dnia 19.09.2021 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  5. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie:

Postu na temat ZABAWA DZIECKA Z PIŁKĄ i oznaczenia pracy konkursowej hashtagiem: #konkursfootballkids oraz oznaczenie profilu Organizatora @football_kids_com i obserwowanie profilu Organizatora na Instagramie.

(dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu fotografii możliwej do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodnej z regulaminem Instagrama.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3. Na zdjęciu powinno być dziecko, które uczęszcza lub chce uczęszczać do szkółki Football-Kids i jest w grupie wiekowej 2-7 lat oraz może korzystać z zajęć w jednej z działających lokalizacji Organizatora.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 6. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 7. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 8. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 9. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 10. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania postu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy postu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których post utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania postu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie postu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie postu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Nagroda I – darmowy rok zajęć sportowych dla jednego dziecka (09/10.2021-06.2022),
  2. Nagroda II – darmowe zajęcia sportowe dla jednego dziecka do grudnia 2021,
  3. Nagroda III – 1 miesiąc darmowych zajęć sportowych dla jednego dziecka.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Nagrodą jest darmowy abonament za zajęcia bez opłaty rejestracyjnej, którą należy uiścić.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 22.09.2021.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @football_kids_com najpóźniej dnia 22.09.2021.
 8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres zarzad@football-kids.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia i nazwiska dziecka, wiek dziecka, lokalizacji szkółki do której będzie uczęszczać na zajęcia oraz zarejestrowanie dziecka na stronie internetowej Organizatora football-kids.com
 10. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie udostępniona przez Organizatora terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających przekazanie Nagrody.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

 • 5. Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail k.florczak@football-kids.com
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail zarzad@football-kids.com
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs WYGRAJ DARMOWY ROK TRENINGÓW Z FOOTBALLKIDS” na adres e-mail florczak@football-kids.com związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  2. Mail zawierający reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2021 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora football-kids.com/aktualnosci
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.