Regulamin

Regulamin zajęć piłkarskich Football Kids

1. Objaśnienie terminów używanych w regulaminie:

  • Usługodawca – Football Kids sp. z o.o. ul. Nowolipki 6 lok. 34, 00-153 Warszawa; NIP 5252593255 ; REGON 147374689; Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000520750.
  • Organizator treningu – Football Kids sp. z o.o. oraz wszystkie inne podmioty działające w imieniu spółki, w szczególności firmy posiadający licencję wydawaną przez Football Kids na prowadzenie zajęć piłkarskich pod patronem projektu ogólnopolskiego.
  • Opiekun – Rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, na rzecz którego będą świadczone usługi w ramach zajęć Football Kids.
    Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez swojego Opiekuna i biorące udział w Zajęciach Football Kids.
  • Zajęcia – Ogólnopolski system szkoleniowy oferowany przez Football Kids sp. z o.o.
  • Umowa – Warunki współpracy pomiędzy firmą reprezentującą Organizatora treningu a Opiekunem. Zawarta drogą elektroniczną poprzez serwis www.football-kids.com

2. Usługodawca oświadcza, że jest właścicielem Programu edukacyjnego „Football Kids – piłkarska jedenastka”, oferującego zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat, oparte na autorskiej, unikalnej metodologii szkolenia sportowego i że zajęcia te są prowadzone w kraju i za granicą według jednolitych standardów w zakresie merytorycznym i technicznym. Prowadzenie zajęć jest możliwe wyłącznie przez specjalnie wyszkolonych trenerów, a strategia funkcjonowania przedsięwzięcia jest opracowana w sposób jednolity dla wszystkich Organizatorów treningu.

3. Podstawę świadczenia usług pomiędzy Organizatorem treningu a Opiekunem stanowi umowa zawarta podczas procesu rejestracji w panelu rodzica w serwisie www.football-kids.com.

4. Usługodawca organizuje treningi przy pomocy Organizatorów treningu, na co Opiekun wyraża zgodę.

5. Organizator treningu zobowiązuje się do organizacji treningów Football Kids w okresie od września do czerwca (lub wakacyjne treningi w okresie lipca i sierpnia), raz w tygodniu o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Jednostka szkoleniowa w zależności od grupy wiekowej trwa od 45 do 60 minut. Uczestnik korzysta z zajęć pod nadzorem Trenera Football Kids.

6. Organizator treningu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, proponując przeprowadzenie zajęć w innym terminie. Decyzja o terminie i sposobie przeprowadzenia tych zajęć leży po stronie Organizatora Treningu.

7. Usługodawca zaleca, by Opiekun przed udziałem Uczestnika w Zajęciach przeprowadził u Uczestnika odpowiednie badania lekarskie w celu ewentualnego stwierdzenia czy nie występują u niego jakiekolwiek przeciwskazania do uczestnictwa w Zajęciach. Podpisując Umowę Opiekun oświadcza, że Uczestnik zgłoszony do Zajęć świadczonych przez Organizatora treningu nie posiada zdrowotnych przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych Football Kids.

8. Organizator treningu zachęca do skorzystania z dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia NNW.

9. Opiekun oświadcza, że podczas przebiegu zajęć będzie sprawował nadzór nad dzieckiem, tak aby zapewnić mu odpowiednie bezpieczeństwo przed i po zajęciach, a w ich trakcie nie będzie opuszczał obiektu, tak aby w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia mógł udzielić pomocy.

10. Opiekun zobowiązuje się do współpracy z Trenerem prowadzącym zajęcia tak, aby uczestnik swoim zachowaniem nie wstrzymywał oraz nie przerywał zajęć – poza sytuacjami szczególnymi wymagającymi nagłej pomocy.

11. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (utrwalonego na zdjęciach lub filmach) uczestnika zajęć podczas treningu, wyłącznie na stronie Organizatora treningu www.football-kids.com oraz prowadzonych przez niego profilach społecznościowych (facebook, twitter, instagram, youtube).

12. Nieobecność Uczestnika na Zajęciach lub przerwanie uczestnictwa w trakcie miesiąca, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora treningu, nie zwalnia Opiekuna z obowiązku wniesienia pełnej opłaty abonamentowej za dany miesiąc Zajęć oraz nie uprawnia Opiekuna do ubiegania się o zwrot części lub całości opłaty miesięcznej.

13. Organizator treningu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na uczestniku lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w Zajęciach.

14. Organizator treningu nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

15. Wysokość opłat oraz termin zapłaty wynagrodzenia zostają ustalone w Umowie uczestnictwa zawartej między Organizatorem treningu a Opiekunem. Opiekun zobowiązuje się do uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz do terminowych opłat miesięcznych za abonament wynikający z zawarcia Umowy.

16. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w ‘Polityce Prywatności’ dostępnej w serwisie www.football-kids.com.

17. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

18. Organizatorami treningów są następujące podmioty:

Nazwa firmy organizatora treninguNIPUlicanr domu/ mieszkania KodMiasto
Aneta Skonka 6612115476 ul. os. Pułanki 46 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Michał Citko5422804025ul. Generała Władysława Sikorskiego71615-667Białystok
Adrian Ćwiek6612311987os. Rosochy445027-400Ostrowiec Świętokrzyski
Markus Marek Bereza5252384899ul. Pańska21300-124Warszawa
CLT SERVICE Alicja Tywanek1131353024ul. Joanny Froehlich31096-300Żyrardów
KA-SPORT Kamil Pietrusiński5272475197ul. Ligustrowa2B 03-995Warszawa
Marek Bereza, Anna Stańczewska S.C.5252629214Pańska21300-124Warszawa
ADRIAN SZYMAŃSKI7621995810ul. Środkowa45 07-202Leszczydół – Nowiny
LUKANN Anna Sokołowska1132746642ul. Nowolipki63400-153Warszawa
FKDS S.C Jeremiasz Kuklik9662182648ul. Wasilkowska47A2315-111Białystok
Lukrecja Brudek6871140546ul. Jagiellońska25538-500Serock
CLT SERVICE Klaudia Tywanek5651504796ul. Joanny Froehlich31096-300Żyrardów
Aleksander Mendrys Amala5662025007ul. Stefana Okrzei12A2006-400Ciechanów
LUKANN Łukasz Sokołowski5252413201ul. Nowolipki63400-153Warszawa
Natalia Florczak5291774736ul. Błońska9 96-314Boża Wola
LOGIK Jeremiasz Kuklik9662103732ul. Andersa40 15-113Białystok
MIBA Maciej Łuczka5252284382ul. Ignacego Krasickiego35 05-500Nowa Iwiczna
Kamil Florczak8371466688ul. Błońska9 96-314Boża Wola
Szkółka Piłkarska Warszawa Wawer – Football Kids Patryk Maksymowicz7931602466ul. Sieczna69A3203-290Warszawa
Pracownia na Pięknej Magdalena Pernal6842560576ul. Rynek9 38-480Rymanów
Kali-Foot Mateusz Kalinowski5291836236ul. Krótka5 42-512Malinowice
Fryderyk Florczak8371466725Pawłowice23A 96-515Pawłowice
FairPlay Agata Wałaszek8381875483ul. Popiełuszki83096-300Żyrardów
MABART Bartosz Pernal6842657991ul. Szkolna11838-480Rymanów
Zolden s.c.5252920843ul. Nowolipki63400-153Warszawa
EWELINA LATOS “MAMANO”5273072372ul. Monte Cassino9 14501-121Warszawa
Sergiej Letiarin6463002719ul. Henryka Wieniawskiego52 1343-110Tychy
NATALIA FLORCZAK, KAMIL FLORCZAK “KANA” SPÓŁKA CYWILNA5291847458ul. Błońska9 96-314Boża Wola
Football Kids Marcin Dziura8621652588ul. Ogrodowa4 23-310Modliborzyce
Elżbieta Szymańska7621029989ul. Środkowa45 07-202Leszczydół-Nowiny
MIKAZO Spółka Cywilna Kamil Pietrusiński, Maciej Łuczka.9522244579ul. Ligustrowa2B 03-995Warszawa
2tidy Emilia Szczepańska.6941672373ul. Juliana Tuwima10 59-500Złotoryja
REDIGE Rafał Chędogi6841870139ul. Floriańska22 38-423Targowiska