Regulamin

Regulamin zajęć piłkarskich Football Kids

1. Objaśnienie terminów używanych w regulaminie:

  • Usługodawca – Football Kids sp. z o.o. ul. Nowolipki 6 lok. 34, 00-153 Warszawa; NIP 5252593255 ; REGON 147374689; Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000520750.
  • Organizator treningu – Football Kids sp. z o.o. oraz wszystkie inne podmioty działające w imieniu spółki, w szczególności firmy posiadający licencję wydawaną przez Football Kids na prowadzenie zajęć piłkarskich pod patronem projektu ogólnopolskiego.
  • Opiekun – Rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, na rzecz którego będą świadczone usługi w ramach zajęć Football Kids.
    Uczestnik – Dziecko zgłoszone przez swojego Opiekuna i biorące udział w Zajęciach Football Kids.
  • Zajęcia – Ogólnopolski system szkoleniowy oferowany przez Football Kids sp. z o.o.
  • Umowa – Warunki współpracy pomiędzy firmą reprezentującą Organizatora treningu a Opiekunem. Zawarta drogą elektroniczną poprzez serwis www.football-kids.com

2. Usługodawca oświadcza, że jest właścicielem Programu edukacyjnego „Football Kids – piłkarska jedenastka”, oferującego zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat, oparte na autorskiej, unikalnej metodologii szkolenia sportowego i że zajęcia te są prowadzone w kraju i za granicą według jednolitych standardów w zakresie merytorycznym i technicznym. Prowadzenie zajęć jest możliwe wyłącznie przez specjalnie wyszkolonych trenerów, a strategia funkcjonowania przedsięwzięcia jest opracowana w sposób jednolity dla wszystkich Organizatorów treningu.

3. Podstawę świadczenia usług pomiędzy Organizatorem treningu a Opiekunem stanowi umowa zawarta podczas procesu rejestracji w panelu rodzica w serwisie www.football-kids.com.

4. Usługodawca organizuje treningi przy pomocy Organizatorów treningu, na co Opiekun wyraża zgodę.

5. Organizator treningu zobowiązuje się do organizacji treningów Football Kids w okresie od września do czerwca (lub wakacyjne treningi w okresie lipca i sierpnia), raz w tygodniu o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Jednostka szkoleniowa w zależności od grupy wiekowej trwa od 45 do 60 minut.
Uczestnik korzysta z zajęć pod nadzorem Trenera Football Kids.

6. Usługodawca zaleca, by Opiekun przed udziałem Uczestnika w Zajęciach przeprowadził u Uczestnika odpowiednie badania lekarskie w celu ewentualnego stwierdzenia czy nie występują u niego jakiekolwiek przeciwskazania do uczestnictwa w Zajęciach.

7. Opiekun oświadcza, że podczas przebiegu zajęć będzie sprawował nadzór nad dzieckiem, tak aby zapewnić mu odpowiednie bezpieczeństwo przed i po zajęciach, a w ich trakcie nie będzie opuszczał obiektu, tak aby w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia mógł udzielić pomocy.

8. Opiekun zobowiązuje się do współpracy z Trenerem prowadzącym zajęcia tak, aby uczestnik swoim zachowaniem nie wstrzymywał oraz nie przerywał zajęć – poza sytuacjami szczególnymi wymagającymi nagłej pomocy.

9. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (utrwalonego na zdjęciach lub filmach) uczestnika zajęć podczas treningu, wyłącznie na stronie organizatora treningu www.football-kids.com oraz prowadzonych przez niego profilach społecznościowych (facebook, twitter, instagram).

10. Organizator treningu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na uczestniku lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w Zajęciach.

11. Organizator treningu nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

12. Wysokość opłat oraz termin zapłaty wynagrodzenia zostają ustalone w Umowie uczestnictwa zawartej między Organizatorem treningu a Opiekunem.

13. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w ‘Polityce Prywatności’ dostępnej w serwisie www.football-kids.com.

14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

15. Organizatorami treningów są następujące podmioty: